Last-minute bestelling? Bel gerust op 056 51 85 61

Algemene voorwaarden

1. Al onze facturen/voorschotten zij contact betaalbaar tenzij schriftelijk anders overeengekomen en vermeld op factuur.

2. Het voorschot van 30 % is onmiddellijk te betalen bij goedkeuring van de offerte en wordt bij annulatie van het evenement niet terug betaald (van toepassing bij offertes).

3. De betaling moet gebeuren op het adres van de verkoper te Ieperstraat 58 8940 Geluwe, zonder enige korting, en in euro’s.

4. Elk op de vervaldag onbetaald gebleven som brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling of aanmaning een intrest gelijk aan de intrestvoet bepaald overeenkomstig art.5 van de wet van 2 augustus 2002 in zake de bestrijding van de betalingsachterstand in handelstransacties, en met een minimum van 10% per jaar, vanaf de vervaldag tot de volledige betaling daarboven wordt elke op de vervaldag onbetaalde som van rechtswege vermeerderd met een schadevergoeding forfaitair begroot op 10 % van het onbetaald factuurbedrag, met een minimum van 125,00 EUR ter vergoeding van ondermeer maar niet limitatief de interne kosten van administratie, opvolging en buitengerechtelijke invordering.

5. Het op welke wijze ook in gebreke blijven van de klant heeft de verkoper het recht om zonder verdere aanmaning alle werken, bestellingen of contracten te schorsen en alle eventuele reeds gedane leveringen te factureren. Het op welke wijze ook in gebreke blijven van de klant heeft de verkoper het recht alle schuldvorderingen in hoofde de uitgevoerde werken, bestellingen of contracten van rechtswege en zonder ingebrekestelling of aanmaning onmiddellijk opeisbaar te stellen. Het voordeel van de eventuele eerder toegekende termijn wordt daardoor ongedaan gemaakt.

6. Op straffe van verval dient ieder protest van de factuur schriftelijk, gemotiveerd, aangetekend en binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur toe te komen op het adres van de verkoper.

7. Alle betwistingen zonder enige uitzondering valt onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken die territoriaal bevoegd zijn voor de plaats van adres van de verkoper.